Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Enzýmový rozklad komplexného xylánu kukuričnej vlákniny
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Všetky typy rastlinného xylínu sú polysacharidy pozostávajúce z D xylózovej kostry, ktorá nesie rôzne substituenty. Povaha týchto substituentov, ich zastúpenie ako aj rozmiestnenie pozdĺž hlavného reťazca sú špecifické pre daný rastlinný druh, pletivo i ročné obdobie, Štruktúra ako aj enzýmový rozklad acetylglukurónoxylánu tvrdých drevín a arabiunoxylánu obilnín je známa. Naopak, jemná štruktúra vysoko substituovaného xylánu kukuričnej vlákniny obsahujúceho jedinečné postranné reťazce stále čaká na svoje rozriešenie. Podobne aj jeho enzýmový rozklad je slabo objasnený, čo je čiastočne spôsobené jeho odolnosťou voči najobvyklejším xylanázam, ktoré účinne pôsobia na glukurónoxylán a arabinoxylán. Hoci nedávno boli objavené xylanázy depolymerizujúce neprístupný xylán kukuričnej vlákniny, spôsob ich účinku ako aj epitopy nimi rozpoznávané v tomto polysacharide ostávajú stále tajomstvom. Okrem toho kvôli prítomnosti jedinečných postranných reťazcov sa očakáva, že ich odstraňovanie budú katalyzovať nové enzýmy, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie. Vyhľadávanie a charakterizácia nových enzýmov podieľajúcich sa na enzýmovom rozklade neprístupného xylánu kukuričnej vlákniny budú predmetom doktorandského štúdia.
Ciele: 1. Vyhľadávanie nových, doteraz neznámych enzýmov podieľajúcich sa na rozklade vysoko substituovaného xylánu kukuričnej vlákniny; 2. Podrobné štúdium katalytických vlastností už známych, ale nedostatočne charakterizovaných enzýmov rozkladu vysoko substituovaného xylánu kukuričnej vlákniny; 3. Objasnenie vzťahu medzi katalytickými vlastnosťami týchto enzýmov, ich štruktúrou a úlohou v enzýmovom rozklade komplexných xylánov