Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Formovanie kolektívnych identít na Slovensku po roku 1989 v stredoeurópskom a európskom kontexte
Program DŠ
3.1.6 Politológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Cieľom je analýza procesu formovania kolektívnych identít v kontexte politických zmien po roku 1989, európskych integračných procesov a globalizácie. Zámerom je identifikovať, akým spôsobom sú tieto procesy ovplyvňované politickými aktérmi a ako títo aktéri reagujú na integračné a globalizačné, ale aj reverzné procesy s primárnym zameraním na podmienky Slovenska. Zároveň výskum sleduje stredoeurópsky a širší európsky kontext problematiky. Popri klasických kvalitatívnych interpretatívnych prístupoch je vítané aj používanie kvantitatívnych metód vo výskume, resp. využívanie už existujúcich „tvrdých dát“.