Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Identita v kontexte autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca by sa mala sústrediť na problematiku identity v kontexte autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia. Vychádzajúc z aktuálnych koncepcií autobiografie ako žánru na rozhraní faktu a fikcie by sa mala sústrediť na vytváranie identity prostriedkami umeleckej literatúry a rozšíriť korpus sledovaných textov aj o korešpondenciu, denníky a pod. Sledovať by mala poetické, estetické a žánrové postupy, ktoré sa v autobiografických textoch uplatňujú, ako i to, akým spôsobom sa v nich vytvára individuálna a kolektívna identita a do akých vzťahov sa akt kreovania vlastnej identity prostredníctvom písania dostáva s dobovými umeleckými ale i ideologickými diskurzmi.
Forma štúdia: denná/externá