Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Irónia, paródia, grotesknosť: slovenská nekonvenčná poézia po roku 1989 medzi provokáciou a kritikou
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Výskum sa zameria na ironické, parodické, groteskné a pod. elementy komického v poézii autorov a autoriek, ktorí využívajú nekonvenčné inovatívne tvorivé metódy. Subverzívnymi postupmi autori a autorky v rôznych obdobiach svojej tvorby (a v reakcii na meniace sa spoločensko-ekonomické a kultúrne okolnosti) sledujú rôzne ciele. Protipólom postmodernej ironizácie je tzv. nová úprimnosť a podobné postupy dištancujúce sa od relativizačného gesta, ktoré sa objavuje v období po postmoderne. Paródia je tiež spôsobom, ktorým si marginalizované skupiny, resp. skupiny, ktoré v spoločensko-ekonomických hierarchiách zaujímajú nižšie postavenie, privlastňujú hlas a právo na existenciu (teórie feminizmov a queer studies). Práca sa chce venovať vybraným aspektom takto načrtnutej problematiky v diele vybraných autorov/autoriek (K. Zbruž, P. Macsovszky, M. Habaj, N. Ružičková, P. Šulej a ďalší), a to portrétovo-interpretačne, ako aj vo vzťahu k vývinu slovenskej literatúry 20. a 21. storočia.
Forma štúdia: denná