Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Normalizačná próza – próza obdobia normalizácie
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je reflexia vplyvu spoločenských zmien, ktoré prebehli v Československu na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, teda postihnutie pôsobenia vonkajších spoločenských podmienok v nasledujúcom dvadsaťročí na žánrový, poetologický, tematicko-motivický, no predovšetkým na ideový a hodnotový profil slovenskej prózy obdobia normalizácie. Výskumné pole bude vymedzené prozaickými dielami prístupnými v dobovom verejnom, oficiálnymi štruktúrami kontrolovanom komunikačnom priestore.

Forma štúdia: denná