Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Význam krajinných prvkov v poľnohospodárskej krajine na početnosť a biodiverzitu opeľovačov
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Opeľovače zohrávajú hlavnú úlohu v ekosystéme, konkrétne pri rozmnožovaní rastlín, čím zachovávajú ich vysokú diverzitu. Okolo 90 % rastlín je čiastočne závislých od prenosu peľu rôznymi druhmi zvierat. Tieto rastliny sú následne rozhodujúcimi prvkami pre fungovanie ekosystémov, nakoľko vytváraju biotopy, poskytujú potravu a zabezpečujú mnohé ďalšie funkcie. Kvalita a množstvo plodín závisí predovšetkým od množstva a rozmanitosti opeľovačov, nakoľko rôznorodá diverzita druhov poskytuje efektívnejšie a stabilnejšie opeľovanie plodín. Za posledné roky pozorujeme, že približne polovica známych druhov hmyzu sa rapídne stráca a až tretina je ohrozená vyhynutím. Následný úbytok druhov hmyzu môže mať v budúcnosti veľmi negatívny vplyv na jednu z najdôležitejších ekosystémových služieb – opeľovanie. Preto je nielen pre opeľovače, ale aj iné živočíchy dôležitá diverzita krajiny. Čím viac rôznorodých druhov rastlín a miest pre ich úkryt, tým väčšia rozmanitosť živočíšnych druhov. Takáto krajina je dosiahnuteľná iba citlivo nastaveným manažmentom. Spomedzi krajín EÚ má Slovensko najväčšiu priemernú rozlohu poľnohospodárskych parciel a veľmi nízky podiel neprodukčných prvkov v poľnohospodárskej krajine. Dlhodobé veľkoplošné hospodárenie, ktoré sa viac-menej nezmenilo od čias kolektivizácie, má negatívne vplyvy na biodiverzitu. V rámci novej poľnohospodárskej politiky EÚ 2023-2027 je výzvou pre Slovensko zaviesť opatrenia v krajine na podporu voľne žijúcich druhov hmyzu, hniezdenia vtákov, ale i ochranu ostatných drobných živočíchov a zveri. Vytváraním biopásov bez chemického ošetrovania a celkovým zvyšovaním podielu neprodukčných prvkov sa môžu výrazne zlepšiť podmienky pre vegetačnú činnosť opeľovačov, ktoré patria k významným indikačným druhom biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a zároveň majú pozitívny vplyv na poľnohospodársku úrodu. Výskum by mal byť robený v rôznych typoch poľnohospodárskej krajiny a s rôznymi typmi mozaiky v poľnohospodárskej krajine.