Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie nádorových organoidov v predikcii účinnosti protinádorovej liečby
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Baráthová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Nádorové ochorenia predstavujú celosvetovo jednu z najčastejších príčin úmrtí. Testovanie nových moderných terapeutických prístupov a biomarkerov vyžaduje použitie modelov, ktoré simulujú heterogénne nádorové mikroprostredie. Jedným z nádejných biomarkerov a terapeutických terčov je membránovo asociovaný, hypoxiou-indukovaný enzým karbonická anhydráza IX, ktorý prispieva k acidifikácii extracelulárneho mikroprostredia. Nádorové organoidy predstavujú nový modelový systém vo výskume rakoviny. Tieto systémy vykazujú epiteliálny a mezenchymálny fenotyp, pričom si zachovávajú nádorovo-špecifické markery a predstavujú sľubný experimentálny nástroj na reprodukciu a štúdium nádoru v laboratóriu. Cieľom práce bude príprava a analýza nádorových organoidov, identifikácia a charakterizácia špecifických molekulárnych vlastností, testovanie terapeutických prístupov a kombinovanej liečby so zameraním sa na nádorové mikroprostredie, hypoxiu, nádorovo asociovaný marker hypoxie karbonickú anhydrázu IX a biomarkery progresie ochorenia.