Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv fytochemikálii na individuálnu rádiosenzitivitu, zápalové mikroprostredie, toxicitu a efektivitu liečby u onkologických pacientov počas rádioterapie
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Preskúmať vplyv ionizujúceho žiarenia na vybrané ukazovatele biodozimetrie počas frakcionovanej externej rádioterapie a sledovanie dynamiky týchto zmien v prostredí modifikovanom užívaním vybraných fytochemikálii u onkologických pacientov ako aj posúdenie vplyvu fytochemikálii na vybrané pro- a anti- inflamatórne cytokíny, akútnu toxicitu radiačnej liečby (postradiačná dermatitída, mukozitída, alopécia, myelosupresia) a efektivitu liečby (glioblastóm).