Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Účinky starnutia a cvičenia na plasticitu kostrového svalstva a mozgu u človeka: integratívna fyziológia, in vitro a in vivo štúdie
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a podporuje zdravé starnutie. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami adaptačných procesov spojených s pravidelným cvičením, a to ako na systémovej úrovni (celý organizmus) tak aj špecificky v kostrovom svale (kľúčový orgán pohybu) a v mozgu (kognitívne procesy/pamäť). Predpokladáme, že bioaktívne molekuly uvoľňované z kostrového svalu pri cvičení dokážu okrem zlepšenia integrity a funkčnej kapacity svalu modulovať aj funkčné a štrukturálne charakteristiky mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať na modeloch bunkových kultúr ľudského svalu a kultúr neurónov, a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k účinkom dlhodobej tréningovej intervencie u seniorov s poruchami kognitívnych funkcií, vrátane cvičením navodených zmien v štruktúre a funkčnej kapacite mozgu.