Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu pre-mRNA pri udržiavaní stability genómu
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Miroslava Kretová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zostrih pre-mRNA zohráva dôležitú úlohu v regulácii génovej expresie a má vplyv na udržiavanie stability genómu. Proteínkinázy zohrávajú významnú úlohu v regulácii zostrihu pre-mRNA prostredníctvom fosforylácie faktorov zapojených do procesu posttranslačnej modifikácie pre-mRNA. Významnú úlohu majú aj špecifické interakcie proteínov s proteínmi zostrihu pre-mRNA.
Hlavným cieľom práce je identifikovať nové fosforylácie faktorov zostrihu pre-mRNA a detailne analyzovať interaktómy vybraných komplexov zostrihu pre-mRNA.