Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Význam a použiteľnosť výpočtov polygénových rizikových skóre
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom témy je preštudovať aktuálne možnosti a limitácie používania výpočtov polygénových rizikových skóre (PRS; polygenic risk score) z celogenómových sekvenačných dát. Tie by sa mali používať pri odhadovaní rizika jedincov pre rozvoj vybraných ochorení, ktoré majú polygénovú formu determinácie fenotypu (prípadne komplexnú formu s významnou genetickou zložkou). PRS sú aktuálne horúcou témou v oblasti genomiky človeka.