Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium epigenetických mechanizmov a ich modulácia v liečbe nádorových ochorení
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Najnovšie poznatky ukazujú, že epigenetika hrá dôležitú úlohu nielen vo vývoji nádorového ochorenia ale najmä v progresii a rezistencii na chemoterapeutickú liečbu. Štúdium epigenetických zmien nielen na úrovni metylácie ale aj vyšších chromatínových štruktúr je dôležité pre pochopenie týchto mechanizmov, pričom ich následné zacielenie by mohlo byť prínosne v liečbe ťažko liečiteľných typoch nádorov. Cieľom práce je preto štúdium a detailná charakterizácia epigenetických zmien vo vybraných nádoroch, validácia a otestovanie vybraných terapeutických cieľov.