Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére globálnej zmeny
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Viktória Čabanová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Počet komármi prenášaných vírusových infekcií v Európe postupne narastá. Očividne je tento fenomén zapríčinený zmenou životného prostredia a priamym vplyvom človeka, spolu nazývanými ako globálna zmena. V Európe najvýznamnejšie infekcie pre verejné zdravie spôsobujú vírusy West Nile (WNV) a Usutu (USUV). Väčšina infekcií je asymptomatická, ale v niektorých prípadoch sa môže ochorenie vyvinúť do závažnejšej neuroinváznej formy. Pre niektorých pacientov môže dokonca fatálna. Infekcie WNV a USUV získané transfúziou infikovanej krvi alebo počas transplantácie boli hlásené z celého sveta. V Európe pritom zachráni ľudský život až 25 miliónov transfúzií ročne. Tým pádom, veľká snaha vynaložená na záchranu ľudského života môže byť zmarená nadobudnutou WNV/USUV infekciou počas transfúzie. Z tohto dôvodu sa stala jednou z najväčších priorít pre transfúzne stanice bezpečnosť krvi a krvných derivátov pred WNV a USUV infekciami. Pre elimináciu tohto rizika je najskôr nutné implementovať niekoľko krokov. Počas nášho projektu uskutočníme skríning vírusov u darcov krvi v už rozpoznaných ohniskách WNV a USUV v spolupráci s transfúznymi stanicami. Taktiež bude uskutočnený skríning v populácii komárov, vďaka ktorému získame dáta o sezónnej aktivite vírusov. Tie dáta budú v budúcnosti využité k redukcii nákladov na skríning darcov krvi. Pre lepšie porozumenie rozdielneho priebehu infekcií spôsobených WNV a USUV u ľudí bude skúmaná genetická charakterizácia vírusov pomocou NGs a toxicita vírusov na bunkových kultúrach. Doplnkom našej práce je zisťovanie rezistencie komárov na insekticídy na všetkých odchytových lokalitách, pretože tento narastajúci trend môže rapídne zmeniť celú perspektívu manažmentu komármi prenášaných ochorení.