Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Inhibičná neurotransmisia v neurovývinových ochoreniach
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kyselina gama-aminomaslová (GABA) je jedným z najdôležitejších inhibičných neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme, pričom sa predpokladá, že tvorba neurónov produkujúcich GABA, diferenciácia ich podtypov ako aj pôsobenie GABA na postsynaptickej membráne sú dôležitými činiteľmi vo vývine mozgu. Cieľom práce bude hodnotiť markery a zmeny inhibičnej neurotransmisie v oblastiach mozgu relevantných pre rozvoj sociálneho správania. Plánuje sa použitie transgénneho myšieho model autizmu, imunohistologické hodnotenie postsynaptických proteínov a analýza správania pre komplexné pochopenie mechanizmov vedúcich k neurovývinovým ochoreniam.