Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Posttraumatická stresová porucha: sledovanie molekulárno-biologických a morfologicko-funkčných zmien vo vybraných oblastiach mozgu v animálnom modeli
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jana Osacká, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) sa môže vyvinúť v dôsledku vystavenia organizmu silnej traumatizujúcej udalosti (napr. stresu). Pri PTSD boli pozorované alterácie vo viacerých oblastiach mozgu a bola preukázaná spojitosť PTSD so zmenami v monoamínových neurotransmiteroch a CRH systéme. Terapia PTSD zahŕňa okrem psychoterapie aj medikamentóznu liečbu. Cieľom práce bude zistiť ako ovplyvnenie aktivity dopaminergického systému podaním atypického antipsychotika aripiprazolu alebo CRH systému podaním CRHR2 agonistu ovplyvní rozvoj PTSD.