Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkcia GPR180 signalizácie v regulácii energetického metabolizmu a patogenéze metabolických ochorení
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lucia Balážová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Prevalencia metabolických ochorení alarmujúco stúpa po celom svete. Cieľom dizertačnej práce je skúmať úlohu nedávno identifikovaného receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 v regulácii homeostázy glukózy a lipidov. Fenotypizácia myší s vyradeným GPR180 génom špecificky v β bunkách pankreasu alebo pečeňových hepatocytoch v kombinácii s funkčnými in vitro štúdiami umožnia objasniť význam tejto signálnej dráhy v regulácii fyziologickej funkcie metabolicky aktívnych orgánov. Časť experimentálnej práce je možné uskutočniť na ETH Zurich (Švajčiarsko) v spolupráci s laboratóriom prof. Wolfruma v prípade, že doktorand získa štipendium na výskumnú mobilitu.