Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Súbor LncRNA u metastatického kolorektálneho karcinómu ako možný biomarker recidívy metastáz v pečeni
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Martina Poturnajová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Kolorektálny karcinóm je v SR častý a u 60 % pacientov spojený s metastázami v pečeni. Ich chirurgická resekcia vedie k lepším klinickým výsledkom pre pacientov, avšak miera 5-ročného celkového prežívania (OS) sa pohybuje od 31 do 60 %. Na selekciu vysokorizikových pacientov s resekovateľnými metastázami CRC v pečeni je potrebný marker na predpovedanie zlej prognózy. LncRNA patria do triedy non-
kódujúce RNA s regulačnou funkciou, ktoré sú potenciálne biomarkerov.
Cieľ: 1.Vyšetrenie hladín expresie lncRNA v
pacientských vzorkách metastatického CRC
2. Objavenie súboru lncRNA, ktorý môže byť potenciálne spojený so zlým prežívaním CRC
3. Funkčná analýza lncRNA a validácia navrhovaného biomarkera/markerov