Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie fenológie vegetácie kombináciou in-situ pozorovaní a diaľkového prieskumu Zeme
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stručná anotácia
V poslednom období najmä v súvislosti s klimatickou zmenou nadobúda na význame štúdium fenológie vegetácie, jej sezónnych a medziročných zmien. S technologickým rozvojom sa rozšírili aj možnosti štúdia fenológie – popri klasických metódach terénneho vegetačného výskumu sa rozvíjajú aj metódy pozemnej automatickej registrácie fenologických procesov vegetácie pomocou fenokamier a metódy štúdia fenológie zemského povrchu pomocou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Doktorand sa v dizertačnej práci zameria na rozvoj konzistentných prístupov a metód k štúdiu fenológie vegetácie rozličných ekosystémov pozemným výskumom a metódami DPZ. Náplňou práce bude štúdium fenologických prejavov rastlín rôznych ekosystémov fenologickými pozorovaniami, analýzou fotografií fenokamier a spracovaním údajov DPZ vo vzťahu k priebehu meteorologických parametrov. Navrhnuté prístupy a metódy budú aplikované na topickej úrovni na existujúcich trvalých výskumných lokalitách a na regionálnej úrovni vo vybranom regióne. Práca tiež zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých prístupov a ich synergie.