Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny a pôd s využitím priestorového modelovania a diaľkového prieskumu Zeme.
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrej Halabuk, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stručná anotácia
Téma je zameraná na rozvoj a testovanie nových metód hodnotenia stavu a dynamiky
poľnohospodárskej krajiny založených na priestorovom modelovaní rôznorodých geodát, vrátane produktov diaľkového prieskumu Zeme. Hlavným cieľom práce bude detekcia stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny s dôrazom na hodnotenie jej kľúčového prírodného zdroja – pôdy ako i spôsobov jej obhospodarovania. Téma dizertačnej práce bude riešená v súvislosti s realizáciou viacerých výskumných aktivít prebiehajúcich projektov (ESA, COST, Horizon Europe) v širšom medzinárodnom kolektíve s možnosťou výmenných pobytov a krátkodobých stáží.