Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Postavenie ženy v stredovekej mestskej societe
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UMB
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je zdokumentovať postavenie žien v mestách a to na základe výskumu mestských kníh a mestskej písomnej produkcie s dôrazom. Veľmi cenným prameňom sú predovšetkým účtovné knihy (napr. pre mesto Bratislava tzv. Kammerrechnungen). Výber mesta je teda viazaný na stupeň zachovalosti jeho archívu. Predmetom výskumu bude zistiť nakoľko sa ženy v týchto prameňoch vyskytujú a v akých konkrétnych súvislostiach.