Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie drevinovej vegetácie tradičných agrolesníckych krajín v kontexte zelenej infraštruktúry 21. storočia.
Program DŠ
Krajinná a záhradná architektúra
Meno školiteľa/-ky
Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stručná anotácia
Agrolesníctvo možno považovať za integráciu drevinovej vegetácie, plodín a/alebo dobytka na tej istej ploche pôdy, pričom dreviny môžu byť vo vnútri pozemkov alebo na hraniciach (živé ploty) (http://www.europeanagroforestry.eu/). Tradičné, stáročia pretrvávajúce agrolesnícke a polykultúrne agrárne krajiny, boli na Slovensku rozšírené najmä do 1. polovice 20. storočia. Následné trendy ďalšej extenzifikácie a opúšťania ich tradičného obhospodarovania v podmienkach kolektivizácie a intenzifikácie poľnohospodárstva od 2. polovice 20. storočia determinovalo vznik špecifických štruktúr drevinovej vegetácie s vysokou biokultúrnou hodnotou, poskytujúcej širokú škálu ekosystémových služieb (J. Špulerová et al., 2017). Doktorand sa zameria na rozvoj metód mapovania a hodnotenia sociálnych a environmentálnych zmien ako aj legislatívnych a inštitucionálnych faktorov ovplyvňujúcich súčasný stav drevinových štruktúr v tradičných agrolesníckych systémoch. Práca by mala vyústiť do návrhov opatrení a manažmentu potrebného na zachovanie ich biokultúrnych hodnôt aj do budúcnosti. Budú pri tom využité rôzne zdroje podkladových dát zahŕňajúc metódy DPZ a leteckého snímkovania, súčasné a historické mapy, archívne zdroje, sociologický prieskum a pod.