Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Prírode blízke riešenia sídelnej vegetácie a jej význam pre spoločnosť
Program DŠ
Environmentalistika
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Európska komisia definuje zelenú infraštruktúru ako „strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných prvkov s ďalšími prvkami prostredia navrhnutými a riadenými tak, aby poskytovali širokú škálu ekosystémových služieb“. Stratégie zelenej infraštruktúry preto môžu spoločnostiam pomôcť pochopiť hodnotu úžitkov, ktoré nám tieto biotopy poskytujú, zvlášť v sídelnom prostredí, kde je dôležité plánovať investície na ďaľší rozvoj a využívanie benefitov, ktoré tieto ekosystémy poskytujú. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť kvalitu vybraných mestských sídel na Slovensku na základe zastúpenia prvkov zelenej infraštruktúry a ich úžitkovej hodnoty, ktoré poskytujú pre spoločnosť, ktoré by mohli byť podkladom pre krajinné plánovanie. Súčaťou návrhov by mali byť aj riešenia založené na prírode (NBS), ktoré sú vo všeobecnosti zamerané na riešenie problémov súvisiacich s odolnosťou ekosystémov, zmenou klímy, ľudským zdravím a blahobytom.