Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyvy zošľapovania na vegetáciu v chránených územiach
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Veronika Piscová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je zistiť odolnosť rastlinných spoločenstiev vyskytujúcich sa pozdĺž turistických chodníkov voči zošľapovaniu turistami. Výskum bude realizovaný vo vybranom území formou experimentu krátkodobého zošľapovania vegetácie. Experiment poskytne informácie o poškodení vegetácie v dôsledku zošľapovania a následného zotavenia v priebehu jedného až troch rokov, zároveň bude doplnený zhodnotením únosnosti skúmaného turistického chodníka. Práca vyžaduje terénny výskum.