Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie fauny pavúkov v Moldavskej republike s dôrazom na habitátove typy, krajinné prvky, orografické a geografické členenie
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Prirodzené biotopy Moldavska predstavujú najmä lesostepi s jedinečným skalnatým reliéfom na severe tvoreným skamenenými koralmi a mokraďami na juhu. Lesostepný pás pretína Euráziu z východnej Európy do východnej Sibíri a tvorí prechod medzi miernymi listnatými a zmiešanými lesmi a miernymi pastvinami. Táto farebná mozaika vytvára podmienky pre vysokú diverzitu bezstavovcov vrátane pavúkov. Pavúky, ako významná skupina všetkých terestrických ekosystémov, sú v Moldavsku pomerne slabo preskúmané (doteraz bol zistený výskyt len 293 druhov pavúkov). Poznanie araneofauny územia Moldavska je dôležité z hľadiska biodiverzity, chápania tvorby potravinových reťazcov, úlohy pavúkov v ekosystémoch ako kontrolných činiteľov, aj z hľadiska hodnotenia jednotlivých krajinných prvkov a typov biotopov, pretože pavúky sú známe ako dobrá bioindikačná skupina. Preto je potrebné zhodnotiť súčasný stav a uskutočniť výskum najvýznamnejších charakteristických typov biotopov, ktorý prinesie množstvo nových údajov a zvýši poznatky o tejto významnej skupine bezstavovcov. Tým sa zaplnia biele miesta v poznaní araneofauny Európy.