Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii
Program DŠ
Normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martina Cebová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Hypertenzia je dôležitý rizikový faktor pre rozvoj aterosklerózy a srdcového zlyhania. Na zvieracích modeloch hypertenzie sa zmeny v expresii srdcových proteínov vyskytujú pred rozvojom aterosklerózy, rizikového faktora pre infarkt myokardu. Cieľom práce bude objasniť význam signálnej dráhy oxidu dusnatého v patofyziológii infarktu myokardu a ischemicko/reperfúzneho poškodenia. Experimenty sú navrhnuté tak, aby definovali skoré molekulárne a morfologické zmeny, ktoré sú spôsobené buď aplikáciou kmeňových buniek alebo glycyrizínom, inhibítorom HMGB-1, podávaným po infarkte myokardu a prispievajú k zlepšeniu funkcie a štruktúry myokardu.