Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie prostriedkov strojového učenia pri návrhoch supravodivých zariadení
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Pri návrhu supravodivého magnetu alebo supravodivého prenosového kábla sa tradične používa rozmiestnenie vodičov v niekoľkých vrstvách, v ktorých sú už jednotlivé vodiče rozložené rovnomerne. Vďaka pokrokom v oblasti 3D tlače sa však v súčasnosti dá uvažovať o realizácii návrhu, v ktorom by každý jednotlivý vodič mal presne určené mesto. K tomu by ale bolo najprv potrebné vyhľadať konfiguráciu, ktorá je optimálna z pohľadu niektorého úžitkového parametra, napríklad dosiahnutého magnetického poľa alebo minimálnych prevádzkových nákladov, prípadne ich vhodnej kombinácie. Riešenie takejto úlohy postupom, založeným na intuícii a skúsenostiach návrhára, je obmedzené na prípady, kde celkový počet vodičov nepresahuje niekoľko málo desiatok. Použitie postupov strojového učenia, ktoré v ostatnom období zaznamenávajú búrlivý pokrok, by malo umožniť optimalizovať návrh supravodivých zariadení obsahujúcich stovky či tisíce vodičov.
Dizertant bude mať za úlohu aplikovať metódu strojového učenia na návrh supravodivého magnetu s vinutím typu „racetrack“, obsahujúceho 100 vodičov z vysokoteplotného supravodiča REBCO, a tiež na návrh architektúry prenosového kábla, v ktorom je použitých aspoň 20 supravodivých vodičov. Bude potrebné vyhľadať postupy, umožňujúce rýchle vyhodnotenie vlastností skúšobných konfigurácií, a tiež nájsť vhodnú metódu strojového učenia. Na základe predbežnej diskusie sa predpokladá možnosť konzultácií aj prípadne hlbšia spolupráca s kolegami z FEI STU – odborníkmi na umelú inteligenciu. Výsledkom práce bude overenie, či takýmto postupom je možné dospieť k návrhu zariadenia, ktorý bude mať v porovnaní s referenčným, klasicky vytvoreným návrhom, vylepšené niektoré vlastnosti.
Riešená problematika môže nájsť uplatnenie v našom príspevku do projektu HorizonEurope „SCARLET“ (trvanie do 02/2027), z ktorého bude možné aj financovanie niektorých nákladov.