Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Elektrický transport v tenkých vrstvách niektorých TMDC materiálov
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Dr. rer. nat. Martin Hulman
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Materiály, ktorá sa vyznačujú výraznou rozmerovou anizotropiou predstavujú v posledných dvoch desaťročiach jednu z najviac skúmaných skupín materiálov vo fyzike tuhých látok a materiálovom výskume. Do tejto skupiny patria aj dichalkogenidy prechodových kovov (angl. TMDC) – zlúčeniny prvkov S, Se a Te s kovmi ako sú Mo, W a Pt. Látky s chemickým vzorcom MX2 sa dajú pripraviť vo forme veľmi tenkých vrstiev, ktoré majú, v ultimatívnom prípade, hrúbku len jednej základnej bunky. V takom prípade sa dá hovoriť o naozaj dvojrozmernom systéme.
Na Elektrotechnickom ústave SAV, v.v.i. je skupina zaoberajúca sa rastom tenkých vrstiev TMDC materiálov a ich charakterizáciou. Dizertačná práca by dopĺňala aktivity tejto skupiny.
Témou dizertačnej práce je skúmanie elektrických transportných vlastností (ultra)tenkých vrstiev TMDC materiálov. A to špecificky tej podskupiny materiálov, ktoré majú polokovový a kovový charakter, resp. táto ich vlastnosť závisí od hrúbky vrstvy. Práca má experimentálny charakter. Čiastočne zahŕňa aj rast tenkých vrstiev, ale ťažisko práce je meranie transportných charakteristík. Cieľom práce je charakterizácia materiálov a vyšetrovanie vplyvu teploty, dopovania a štruktúry na vodivosť 2D materiálov. Ďalším cieľom práce je identifikácia možných „exotických“ elektronických stavov vo vybraných TMD materiáloch, ako je napr. supravodivosť alebo vlny nábojovej hustoty.
V rámci dizertácie bude študent/študentka pracovať s vákuovými a nízkoteplotnými zariadeniami. Experimentálne výsledky sa budú analyzovať z hľadiska rôznych modelov fyziky tuhých látok.
Počas dizertácie sa predpokladá aj prezentácia výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách, takže dobrá znalosť angličtiny slovom aj písmom je potrebná.