Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Obchodná a priemyselná komora v Banskej Bystrici a sociálno-ekonomický vývoj stredného Slovenska v medzivojnovom období
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UMB
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je výskum a zhodnotenie významu Obchodnej a priemyselnej komory (OPK) v Banskej Bystrici pre hospodársky a sociálny vývoj stredoslovenského regiónu v medzivojnovom období. Úlohou doktoranda bude vypracovať obraz vývoja OPK v Banskej Bystrici po vzniku ČSR, najmä na základe pramenného výskumu rozsiahleho archívneho fondu komory v Národnom archíve v Bratislave. Ďalšou úlohou je zmapovať hlavné smery sociálno-ekonomického vývoja na strednom Slovensku, ktorý bol po roku 1918 negatívne ovplyvnený krízou hospodárstva, najmä likvidáciou časti priemyslu. Následne doktorand zhodnotí kľúčové segmenty aktivít OPK Banská Bystrica s cieľom prekonať negatívne javy v hospodárstve a podporiť sociálny rozvoj sledovaného regiónu. Doktorand zároveň vyhodnotí reálne výsledky týchto aktivít. Teritoriálne bude výskum zameraný na oblasť pôsobnosti OPK Banská Bystrica, ktorú v roku 1919 vymedzili regiónmi bývalých uhorských žúp, konkrétne oravskej, liptovskej, zvolenskej a tekovská župy, ako aj slovenských častí hontianskej, novohradskej a gemerskej župy. Keďže veľká časť agendy OPK Banská Bystrica bola aj po roku 1918 vedená v maďarčine a v nemčine, práca na uvedenej téme vyžaduje aspoň základnú znalosť uvedených jazykov.