Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Slovenský variant moderny? Identifikácia charakteristických prejavov architektúry verejných stavieb a infraštruktúry druhej polovice 20. storočia na Slovensku
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Peter Szalay, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce nadväzuje na dlhodobý výskum Oddelenia architektúry HU SAV zameraný na modernú architektúru druhej polovice 20. storočia na Slovensku. V štyroch desaťročiach po druhej svetovej vojne sa na Slovensku vybudovali tisícky zdravotníckych, vzdelávacích, kultúrnych, rekreačných, športových či obchodných stavieb, ktoré dodnes tvoria základ občianskej vybavenosti slovenských sídel. Cieľom dizertačnej práce je skúmať vývoj a vybrané charakteristické prejavy povojnového modernizmu na Slovensku so zameraním na architektúru verejných stavieb, verejné priestory či tvorbu krajiny. Uvítame komparatívne projekty zasadzujúce domácu produkciu do stredoeurópskeho a širšieho medzinárodného rámca, ako aj projekty zmerané na reflexiu a prijímanie ich hodnôt a otázky pamiatkovej ochrany. Okrem tradičných historiografických metód sa predovšetkým počas prvých dvoch semestrov predpokladá intenzívny terénny výskum architektonických a urbanistických diel v rámci Slovenska a v zahraničí.