Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Nemecké družstevníctvo na Slovensku 1918 – 1945
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie procesu zakladania a mechanizmu fungovania nemeckých družstiev (najmä peňažných a potravných) na Slovensku ako jedného z prvkov národnej identifikácie nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku a jeho podpora zo strany Nemeckej ríše. Nejde vôbec o ojedinelý fenomén, Nemecko takto po porážke v 1. svetovej vojne začalo podporovať nemecké menšiny v stredovýchodnej Európe a vytvárať si mocenskú bázu oslabenú Versaillskou zmluvou. Uvedená problematika nie doteraz dostatočne preskúmaná, pionierskou prácou v tejto oblasti je publikácia Bernda Robioneka Ethnische Ökonomie im politischen Spannungsfeld. Das deutsche Genossenschaftswesen in der Vojvodina (1922–41), Hamburg 2019, ktorá by mohla poslúžiť ako báza úre predloženie vlastného výskumného projektu zameraného na vybranú, užšie špecifikovanú sféru politicko-ekonomických ako aj sociálnych praxí. Predpokladá sa hlbší záujem o hospodárske a sociálne dejiny a predbežná orientácia v téme. Podmienkou je znalosť nemeckého jazyka (min. B2), slovenského/českého jazyka.