Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Matej Hanula, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať rolu žien v medzivojnovej slovenskej politike v dvoch rovinách. Prvou budú pozície žien v straníckej hierarchii najvýznamnejších politických subjektov pôsobiacich na Slovensku, teda hľadanie odpovede na otázku, ktoré pozície v rámci politických strán boli ženám prístupné a prečo im boli funkcie vo vedení fakticky všetkých strán uzavreté. Druhou rovinou bude analýza zastúpenia tzv. ženských tém a ženskej agendy v programoch a agitačných postupoch jednotlivých strán, teda to, aké postupy a taktiky strany využívali pre získavanie sympatií potenciálnych ženských voličiek. Úlohou bude okrem iného zodpovedať otázku, prečo sa napriek rovnakému politickému systému na Slovensku v medzivojnovom období na rozdiel od českých krajín nevyprofilovali výraznejšie ženské politické osobnosti, ktoré by sa dali považovať za predstaviteľky politickej elity, a to ani v radoch ľavicových politických subjektov. Okrem štúdia archívnych prameňov súvisiacich s aktivitami jednotlivých strán či korešpondencie ich členiek pôjde aj o analýzu programových a propagandistických dokumentov politických subjektov daného obdobia. Podmienka: znalosť slovenského/českého jazyka, anglického jazyka (min. B2), znalosť maďarčiny a nemčiny výhodou.