Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkcia a využitie antisemitizmu v represívnych politických režimoch: Slovenský štát (1939 – 1945) a Československý štátny socializmus (1948 – 1953)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Jakub Drábik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie funkcie a využitia antisemitizmu politickými režimami počas obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945) a raného obdobia Československého štátneho socializmu (1948 – 1953). Zameria sa na analýzu antisemitizmu počas oboch období, rovnako ako na analýzu antisemitizmu ako politického, spoločenského, kultúrneho a ekonomického nástroja daného politického režimu a následnú komparáciu. Primárny cieľ dizertačnej práce bude poukázať na tendenciu adaptácie antisemitizmu v represívnych politických režimoch a jeho schopnosť hrať v nich dôležitú rolu. Za pomoci kritickej diskurznej analýzy a intenzívneho štúdia a výskumu antisemitizmu v globálnom aj československom prostredí sa bude dizertačná práca snažiť o argumentáciu v prospech nevyhnutnosti štúdia antisemitizmu pri výskume represívnych politických režimov v 20. storočí a pri diskusiách o nich. Podmienkou je znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších svetových jazykov výhodou.