Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Obraz morálky a menšinová otázka z pohľadu extrémistických hnutí na Slovensku v 90. rokoch
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Jakub Drábik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude analýza intelektuálnej produkcie a aktivít extrémistických hnutí na Slovensku medzi rokmi 1994 – 1998. Nevyhnutnou súčasťou práce je základné mapovanie extrémistických hnutí, ktoré začali pôsobiť na Slovensku po vzniku samostatného štátu, a na základe jednotlivých postojov sledovať transfery myšlienok, ktoré mohli mať transnacionálny charakter. Primárnym zameraním práce je demonštrácia obrazu morálky na príklade riešenia otázky menšín v rámci spoločenského diskurzu. Výskum sa po teoretickej stránke týka predovšetkým konceptu ultranacionalizmu, radikalizmu, alebo fundamentalizmu, a to konkrétne v širšom kontexte dejín politického myslenia. Po ďalšom uvážení a dôkladnom preskúmaní dostupných archívnych materiálov bude téma bližšie špecifikovaná. Archívne dokumenty by sa mali týkať najmä dobovej reflexie zachytenej v tlači, či inej produkcie, ako reakcia predstaviteľov extrémistických skupín na presadzovanie etických princípov, ktoré boli v priamom rozpore s myšlienkou neoliberalizmu. Podmienkou je znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších svetových jazykov výhodou.