Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Pohlavné ochorenia ako sociálno-zdravotnícky problém na prelome 19. a 20. storočia na území dnešného Slovenska
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Venerické ochorenia predstavovali v 19. a prvej polovici 20. storočia závažný medicínsky, zdravotnícky, ale aj sociálny problém vzhľadom na vlny ich epidemického výskytu (napr. v dôsledku prvej svetovej vojny) i vzhľadom na stav medicíny a zdravotníctva. Prelom 19. a 20. storočia sa pokladá za zlom v medicínskom a zdravotníckom prístupe najmä pri liečbe syfilisu. Doboví experti v tomto období zdôrazňovali, že pohlavné ochorenia patria spolu s tuberkulózou medzi sociálne choroby, pričom šírenie venerických ochorení boli silne ovplyvnené spôsobom sexuálneho života a mierou kontroly prostitúcie.
Cieľom dizertačnej práce je výskum vývoja dobových prístupov v chápaní a terapeutických postupoch, špecializovaných zdravotníckych zariadení, ale najmä sociálnych príčin a dôsledkov enormného výskytu venerických ochorení v sledovanom období v kontexte Rakúsko-Uhorska resp. Československa. Okrem dobovej medicínskej, zdravotníckej a osvetovej literatúry (vrátane dobovej tlače), archívnych materiálov k vybraným inštitúciám (špecializovaným zdravotníckym zariadeniam, úradom mestského lekára, spolkom, nevestincom a pod.) sú dôležitými prameňmi aj beletria, memoáre a korešpondencia. Súčasťou dizertačnej práce budú prípadové štúdie vybraných inštitúcií. Vítaná je komparácia vybranej inštitúcie na území dnešného Slovenska a v inom regióne habsburskej monarchie resp. jej následníckych štátov.
Od uchádzača/ky sa očakáva základný prehľad politického a sociálneho vývoja Slovenska v sledovanom období; okrem znalosti slovenského/českého a anglického jazyka je pre výskum obdobia do roku 1918 potrebná schopnosť pracovať s prameňmi v maďarskom a/lebo nemeckom jazyku.