Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Kriminálne delikty žien v Bratislave v rokoch 1714 – 1780
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Diana Duchoňová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je spracovanie ženskej kriminality v mestskom prostredí hlavného mesta Uhorska, Bratislavy. Kriminalita žien má svoje špecifiká, ženy sa podieľali takmer na celom spektre trestných činov v minulosti a zároveň existovali trestné činy, ktoré úzko súviseli so ženským svetom – medzi ne patrilo zabitie dieťaťa (infanticídium) či bosoráctvo. Historicko-antropologické spracovanie tejto problematiky môže načrtnúť nové chápanie postavenia žien v meste práve prostredníctvom výpovedí o kriminálnych činoch. Osobitosti mestského prostredia Bratislavy umožňujú sledovať napríklad námezdné robotníčky či služobníctvo. Práca tak prispeje aj k veľmi potrebnému poznaniu žien na okraji spoločnosti. Podmienka: znalosť latinčiny, nemčiny, anglického jazyka.