Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Obraz ženy na prelome 19. a 20. storočia v Uhorsku. Vzájomná konceptuálna dynamika feministických a patriarchálnych diskurzov
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Ladislav Vörös, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať diskurz o ženách na prelome 19. a 20. storočia v Uhorsku s dôrazom na slovenskojazyčné prostredie. Výskum bude zameraný na analýzu dobových reprezentácií ženy podľa rôznych kategorických zaradení: jednak podľa rodových a sociálnych/politických rolí a statusu (dievča, dcéra, rodička, matka, manželka, sufražetka, atď.), jednak podľa pripisovaných morálnych/etických a duševných/intelektuálnych charakteristík (predpokladaných „vrodených“ vlastností) v súvislosti s argumentáciou v prospech alebo neprospech požiadaviek politického, hospodárskeho, vzdelanostného, spoločenského atď. zrovnoprávnenia žien. Výskum bude zameraný tak na emancipačný diskurz ženského hnutia, ako na mužmi (a ženami) utváraný patriarchálny diskurz. Cieľom bude skúmať dynamiku vzájomného konceptuálneho ovplyvňovania, transfer a rekonceptualizáciu ideí medzi diskurzmi.
Práca predpokladá komparatívny rozmer, predovšetkým vo vzťahu k „ženským dizkurzom“ v rámci Uhorska, obzvlášť k dominantnému diskurzu uhorsko-maďarského ženského hnutia. Jedným z prínosov práce by mala byť doposiaľ absentujúce skúmanie diskurzu slovenského ženského hnutia vo (vnútro)uhorskom kontexte.
V priebehu prvého semestra sa predpokladá ďalšia špecifikácia témy.
Súčasťou štúdia počas prvých dvoch semestrov bude intenzívna teoretická a metodologická príprava (teórie diskurzu a postupy kritickej diskurznej analýzy, metódy intelektuálnych dejín, obzvlášť výskumu transferu ideí, rodové/feministické teórie, teórie nacionalizmu a nacionalistických politických hnutí).
Podmienka: znalosť slovenského, českého, anglického jazyka (min. B2), schopnosť čítať pramene v maďarskom jazyku. Znalosť nemčiny je výhodou.