Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Ľudia na okraji spoločnosti v meste v 19. a 20. storočí. Žobráci, tuláci a bezdomovci medzi sociálnou pomocou a represiou
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Hoci problematika marginálnych sociálnych skupín a ich integrácie do väčšinovej spoločnosti patrí na Slovensku medzi veľmi málo preskúmané, možno nadviazať na práce zahraničných historiografií. Dnešné územie Slovenska preto predstavuje vhodný príklad na komparatívny výskum. Cieľom dizertačnej práce je prehĺbiť výskum sociálneho postavenia a problémov integrácie špecifických skupín, ktoré početne narastali v dôsledku industrializácie a urbanizácie, a ktoré dobová spoločnosť začala čoraz viac vnímať ako hrozbu bezpečnosti a sociálnej stability najmä v mestách. Stupeň industrializácie výrazne vplýval na formovanie zásahov voči marginálnym skupinám zo strany miest a štátu, významnú úlohu zohrávali aj zmeny postojov voči novej chudobe industriálnej éry. Dôležité je sledovať otázku preberania resp. adaptácie vzorov riešenia z iných štátov najmä do agrárnejších regiónov, akými bolo Uhorsko/Slovensko.
Okrem sociálno-historických a sociálno-kultúrnych prístupov vo výskume bude dôraz kladený na komparáciu: buď komparáciu spôsobov riešenia problému tuláctva a žobráctva vo vybraných mestách/štátoch (napr. Viedeň a Bratislava), alebo komparáciu vybraných typov inštitúcií sociálnej výpomoci či represie v rôznych regiónoch Habsburskej monarchie /Európy (chudobinec, azyl pre bezdomovcov, robotáreň). Téma sa upresní počas štúdia na základe zvolených regiónov a inštitúcií, s ohľadom na dostupné pramene výskumu.
Od uchádzača/ky sa očakáva záujem profilovať sa v sociálno-historickom výskume, základný prehľad politického a sociálneho vývoja vo vybranom štáte/regióne a tomu zodpovedajúce jazykové znalosti: okrem slovenského/českého a anglického jazyka aj ďalšie jazyk/y štátov resp. regiónov vybraných na komparáciu.