Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Právna norma verzus súdna prax v ranom novoveku
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Blanka Szeghyová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je výskum reálnych mechanizmov fungovania súdnej praxe, kompetencie a stratégií súdnych inštitúcií v komparácií s dobovými právnymi normami na príklade vybraného regiónu alebo mesta v užšie vymedzenom časovom úseku. Kriminalita bola v ranom novoveku vnímaná ako hriech a vzťah právnej normy k súdnej praxi nebol vždy jednoznačný, ani absolútne záväzný, vzhľadom na partikulárny a nesystematický charakter práva a absenciu unifikovaných a všeobecne platných zákonníkov, čo prispievalo k prevahe miestneho zvykového práva a značnej rozhodovacej právomoci sudcov. Doktorand sa pri analýze zvolenej súdnej praxe zameria na tie skutočnosti, ktoré osvetľujú ideové postoje sudcov k obvineným a ku kriminalite (na základe morálnych zdôvodnení rozsudkov, odvolávania sa na konkrétne právne normy či náboženské zdroje, charakteru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, vplyvu príhovorov či možností zmiernenia trestu alebo omilostenia) a všíma si tendencie ku kriminalizácii alebo dekriminalizácii určitých deliktov (napr. mravnostné delikty, delikty mágie a čarodejníctva, atď). Podmienkou je dobrá znalosť jazyka/-ov zvolených archívnych prameňov (obyčajne latinčina, nemčina alebo maďarčina).