Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Polyméry na báze poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) pre modifikáciu implantovateľných materiálov a pre 3D (bio)tlač
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Poly(2-oxazolíny) patria medzi biomedicínske polyméry s možnosťou aplikácie v kontrolovanom transporte a uvoľňovaní liečiv a génov, tkanivovom inžinierstve, hydrogélových technológiách a najnovšie aj v 3D biotlači pre regeneráciu tkanív. Poly(2-izopropenyl-2-oxazolín) (PIPOx) okrem veľmi dobrej tolerantnosti živými organizmami poskytuje aj možnosť priamej funkcionalizácie a konjugácie s bioaktívnymi látkami (liečivá, nukleové kyseliny, proteíny, hormóny, rastové faktory, a pod.). V navrhovanej téme bude tento typ polymérov využitý na povrchovú modifikáciu implantovateľných materiálov, ako sú napríklad (bio)senzory alebo polymérne mikrokapsuly. Ďalším smerom využitia PIPOx-u bude modifikácia materiálov pre 3D biotlač, kde bude snaha o kontrolované uvoľňovanie protizápalových liečiv a rastových faktorov pri regenerácii chrupavkového tkaniva. Navrhnutá téma zahŕňa syntézu poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) metódami kontrolovaných polymerizáciami (tiež uvádzanej ako polymerizácie s vratnou deaktiváciou), zavedenie dvojitých väzieb a amínových skupín do štruktúry polyméru, povrchové modifikácie s využitím PIPOx-u a fyzikálno-chemická analýza pripravených materiálov. Súčasťou témy tiež bude štúdium cytotoxicity pripravených polymérov ako aj kultivácia vybraných bunkových modelov v štruktúre polymérnych hydrogélov.