Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Blokové a gradientové kopolyméry na báze 2-oxazolínov ako transportné systémy protizápalových a antirakovinových liečiv.
Program DŠ
fyzikálna chémia, organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Blokové a gradientové amfifilné kopolyméry predstavujú polymérne materiály s hierarchickou štruktúrou a sú schopné samovoľného usporiadania vo vodných roztokoch. Gradientové kopolyméry tvoria usporiadaním vo vode na rozdiel od blokových kopolymérov nanočastice s amorfnou fázou hydrofóbneho jadra, čím sa dosiahne vyššia stabilita pripravených častíc, lepšia enkapsulácia hydrofóbnych liečiv. Na prípravu gradientových kopolymérov sa využijú nové typy 2-oxazolínových monomérov obsahujúcich kondenzované alebo substituované aromatické jadro, kde sa bude sledovať vplyv typu aromatického jadra a prítomných substituentov na neväzbové interakcie s liečivami a samotný vplyv na roztokovú stabilitu, enkapsulačnú kapacitu a in vitro internalizáciu. Taktiež sa bude sledovať profil uvoľňovania liečiva za rôznych podmienok in vitro and ex vivo. Druhým typom budú reaktívne gradientové kopolyméry na báze poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) v kombinácii s hydrofóbnymi akrylovými monomérmi využitím vhodných metód živej/kontrolovanej polymerizácie.