Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza funkcializovaných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozgu
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Polyplexové nanočastice na báze katiónových polymérov sa v súčasnosti využívajú na transport mRNA do štruktúry mozgu. Tento typ terapie môže byť použitý na liečbu rôznych neurovývojových a neurodegeneratívnych chorôb, prípadne na liečbu mentálnych porúch. V súčasnosti sa na transport mRNA používajú poly(aminokyseliny) nesúce kladný náboj. Navrhovaná téma je zameraná na vývoj funkcionalizovaných polymérov na báze poly(2-alkyl-2-oxazolínov) a poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) schopných efektívnej enkapsulácie záporne nabitých bioaktívnych molekúl. Princípom je využitie duálnych interakcií zahŕňajúcich elektrostatické interakcie a princípy supramolekulovej „host-guest“ chémie. Experimentálna práca bude zahŕňať syntézu gradientových a blokových kopolymérov na báze poly(2-oxazolínov), modifikáciu cyklodextrínov, tiol-énovú „click“ reakciu s tiolovaným cyklodextrínom, kvarternizáciu cyklodextrínových jednotiek a polyelektrolytovú komplexáciu pripravených kladne nabitých polymérov s mRNA molekulami. Ďalšou alternatívou je využitie reaktivity 2-oxazolínovej skupiny na zavedenie kladne nabitých štruktúrnych motívov.