Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Aktívne potravinové obaly založené na biodegradovateľných nanovlákenných materiáloch.
Program DŠ
Technológia polymérnych materiálov.
Meno školiteľa/-ky
Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Hlavným cieľom tejto práce bude vytvoriť aktívnu netkanú textíliu na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných agentov so schopnosťou inhibovať aktivitu patogénov ovplyvňujúcich kvalitu potravín. Takýto obalový materiál má predĺžiť životnosť a zabezpečiť čerstvosť potravín pred ich konzumáciou. Očakáva sa, že doktorand získa znalosti a zručnosti pri príprave materiálov pomocou techník ako elektrospinning a blowingspinning, pri charakterizácii materiálov využije metódy mikroskopie (SEM, TEM, OM), metódy termickej analýzy (TGA, DSC), spektrometrické (SEM-EDX, FTIR) a mechanické metódy (ťahové testy, DMA), prípadne röntgenovú difrakciu (XRD). Súčasťou práce bude testovanie vyrobených materiálov a v konečnom dôsledku aj štúdium ich degradácie po použití. Od študenta sa očakávajú všeobecné vedomosti v oblasti polymérnej chémie, materiálového inžinierstva, a charakterizačných metód, znalosť anglického jazyka, schopnosť pracovať v dynamickom tíme a samostatnosť. Dizertačná práca bude podporená projektami základného výskumu a projektami medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
Kľúčové slová: Potravinové obaly, biodegradovateľný obalový materiál, odpady z agro-potravinárskeho priemyslu, rastlinné oleje a extrakty, antimikrobiálna aktivita