Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnom prostredí
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Igor Lacík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Táto interdisciplinárna téma na rozhraní fyzikálnej a makromolekulovej chémie je najviac vhodná pre Poznanie kinetických parametrov radikálovej polymerizácie je zásadné pre návrh a realizáciu priemyslovo významných procesov vedúcich k materiálom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v našom každodennom živote. Hlavnou metódou využívanou pri štúdiu kinetiky radikálovej polymerizácie je tzv. pulzná laserová polymerizácia kombinovaná s gélovou permeačnou chromatografiou (PLP-SEC). Náš tím patrí v PLP-SEC ku svetovej špičke; naše výsledky publikujeme v kvalitných časopisoch spoločne so spolupracovníkmi z univerzít v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Kanade. Výstupy našej práce za posledných 20 rokov sú sumarizované v práve publikovanom článku v prestížnom časopise Progress in Polymer Science https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2022.101645. Dôležitosť našich dát pre priemyselné aplikácie ilustruje fakt, že náš výskum už veľa rokov financuje najväčšia svetová chemická spoločnosť, firma BASF SE v Ludwigshafene.
Nedávno sme sa podieľali na postulácii nového mechanizmu polymerizácie vo vodnom prostredí. Vstúpili sme tak do oblasti, ktorá je, napriek silnému významu vody ako polymerizačného média, málo preskúmaná. Ukazuje sa, že interakcie monomér-voda môžu mať zásadný vplyv na polymerizačný proces. Hlavnou úlohou doktoranda/doktorandky bude pomocou techniky PLP-SEC preskúmať mieru tohoto vplyvu pre rôzne typy akrylátových a metakrylátových monomérov.
absolventov práve týchto odborov. Vítané sú však aj prihlášky od vysokomotivovaných absolventov príbuzných odborov. Vzhľadom k významným medzinárodným kontaktom nášho tímu je potrebné, aby uchádzač(ka) ovládal(a) anglický jazyk na potrebnej úrovni.