Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na syntézu blokových kopolymérov obsahujúcich okrem hydrofilného a hydrofóbneho bloku aj elastický blok za účelom zlepšenia elasticity finálnych materiálov. Kopolyméry sa použijú i na prípravu kompozitných materiálov s vratnou odozvou na svetlo, magnetické alebo elektrické pole. Za týmto účelom sa budú povrchy rôznych (nano)častíc modifikované polymérmi. Syntéza amfifilných blokových kopolymérov ako i modifikácia (nano)častíc sa uskutočná pomocou kontrolovaných polymerizačných techník. Bude sa študovať aj vplyv zloženia kopolymérov na morfológiu, mechanické vlastnosti a schopnosť odozvy na rôzne stimuly. Výsledné materiály môžu byť využité ako nosiče liečiv, umelé svaly, senzory, nanoreaktory alebo v rôznych inžinierskych aplikáciách.