Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Ideový vplyv ruského filozoficko-politického diskurzu 19 storočia na myslenie Ľudovíta Štúra
Program DŠ
Dejiny filozofie (2.1.3.)
Meno školiteľa/-ky
Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
PhD práca bude zameraná na skúmanie filozofických vplyvov z ruského intelektuálneho prostredia na filozoficko-politické myslenie slovenských mysliteľov, ktorých práce formovali národnotvorný proces. Výskumný zámer sa bude sústrediť na priblíženie filozofických zdrojov, ktoré v zásadnej miere determinovali vnímanie slobody v individuálnej rovine, jej vzťahu k idei národnej rovnoprávnosti, ako aj reflexiu filozofie dejín u Štúra a jeho nasledovníkov. Zámerom projektu bude preskúmanie tých diel predstaviteľov najmä ruských slavianofilov (Alexeja Chomjakova, Konstantina Aksakova, Pavla V. Kirejevského, Ivana Aksakova, Ivana V. Kirejevského), ktorých myšlienky sa stali súčasťou formovania idey slovanskej vzájomnosti a jej následných modifikácií vedúcich od slobodnej spolupráce národných entít až k rôznym formám panslavizmu. Táto forma výskumu ponúka možnosť interdisciplinárnej spolupráce filozofie s blízkymi disciplínami zameranými na otázky kultúry a politického myslenia.