Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Kantov traktát O večnom mieri a súčasná politická filozofia
Program DŠ
Dejiny filozofie (2.1.3.)
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Východiskom tejto práce je kritická analýza filozofického a politického kontextu Kantovho traktátu „O večnom
mieri“. Doktorand vysvetlí vzťah Kantovho politického myslenia a transcendentálnej filozofie, bez pochopenia

2

ktorého nie je možná analýza koncepcií Kantovej politickej filozofie. Autor sa teda zameria na niektoré hlavné
problémy Kantovej filozofie, ktoré sa skrývajú za pojmami sloboda, právo, idea práva, štát, štátny systém,
konštitucionalizmus, liberalizmus, republikanizmus, kozmopolitizmus atď. Práca ukáže, ako tieto hlavné pojmy
filozofie politiky formálne a obsahovo vymedzil sám Kant, a porovná ich Kantovo chápanie s ich chápaním v
súčasných politických kontextoch, najmä v Európskej únii.