Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Možnosti fenomenológie v antropológii
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Možnosti prepojenie fenomenológie a filozofickej antropológie sú jednak dejinnofilozofické (Scheler a Plessner patrili do okruhu Husserlových žiakov), ako aj tematické (vyplývajúce z fenomenológie telesnosti, vnímania, intersubjektivity a pod.). Z toho vyplývajú aj možnosti rozpracovania tejto témy, a to pri sledovaní produktívnych prienikov fenomenologickej analýzy na jednej strane a nastoľovaní antropologických otázok na strane druhej. To sa dá bližšie využiť pri skúmaní takých fenoménov, ako sú choroba a zdravie, starosť o seba, telesnosť, expresivita, bytie vo svete a s druhými ľuďmi. Toto skúmanie ponúka aj možnosť pre interdisciplinárnu spoluprácu filozofie s blízkymi disciplínami zameranými na otázky kultúry, sociality či dejinnosti.