Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Koncept demokracie v kontexte environmentálnej politickej filozofie
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Koncept environmentálnej politickej filozofie poukazuje na slabiny a rozpory súčasných reálnych demokracií. Tie sa totiž opierajú o také koncepty človeka, spoločnosti a ekonomicky, ktoré neberú do úvahy konečnosť prírodných zdrojov rovnako ako limitovanú schopnosť planetárneho systému absorbovať znečistenie spôsobované všetkými ľudskými činnosťami. Reálne ústavné demokracie determinované industrializmom a imperiálnym spôsobom života preto nie nie sú schopné zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť sociálno-ekonomických, nieto ešte environmentálnych predpokladov svojej existencie. Environmentálna politická filozofia poukazuje na to, že zhoršujúce sa sociálne
a environmentálne podmienky života na planéte v klimatickom, demografickom a hospodárskom režime
antropocénu vedú k obchádzaniu alebo porušovaniu základných ústavných princípy, o ktoré sa opiera legitimita súčasných ústavných demokracií. Cieľom práce je identifikácia a formulácia princípov konceptu environmentálnej demokracie, teda konceptu, ktorý by na jednej strane zachoval základné demokratické ústavné princípy a zároveň by ich zosúladil so súčasnými poznatkami vied o Zemi o zraniteľnosti planetárneho systému.