Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
Ornitomorfné obrazy a symboly v slovenskej a slovanských kultúrach (etnolingvistický aspekt)
Program DŠ
slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Vtáky predstavujú v rámci symboliky v ľudovej kultúre osobitnú skupinu, kde sa výraznejšie ako u iných zvierat uplatňuje diferenciácia na základe opozície čistý (dobrý) – nečistý (zlý). Niektorým zástupcom vtáčej ríše (napr. vrana, havran, bocian, sova, kukučka....) sa v ľudovej kultúre pripisujú rozličné funkcie a symbolika, niektoré zohrávajú kľúčovú úlohu aj v mytologických predstavách. Metodologickým východiskom k práci je monografia ruského slavistu Alexandra Guru Симвoлика животных в славянской народной традиции, slovník Славянские древности, poľský etnolingvistický slovník Slownik stereotypów i symboli ludowych a iné práce v slavistickom vedeckom diskurze. Predstavy o predpokladaných vzťahoch a magických súvislostiach medzi svetom vtákov a svetom ľudí sa uplatňovali v rozličných vrstvách tradičnej kultúry na Slovensku – v rodinných i kalendárnych obyčajoch, v liečebných praktikách, veštbách, predzvestiach, poverách, v naratívnych prozaických textoch, v krátkych žánroch folklórnej prózy, ktoré budú empirickým východiskom dizertačnej práce.