Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
Paraliturgické piesne v zbierkach z východného Slovenska: jazykovo-kultúrna komparácia
Program DŠ
slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Paraliturgická pieseň v byzantskom prostredí patrí k mimoliturgickým piesňovým prejavom a zároveň predstavuje obraz o kultúrnom a religióznom myslení v ľudovom kontexte. Popri didaktickej funkcii sú piesne aj svedectvom o historicko-kultúrnej pamäti veriaceho spoločenstva. Odráža sa v nich celý rad procesov, ktoré sú zahrnuté v jazykovej zložke jednotlivých textov a ich variantmi. Jednotlivé piesne a ich varianty pritom poukazujú na jazykovo-kultúrne i religiózne reálie prostredia, v ktorých sa používajú. Existencia piesňových variantov dokazuje interkultúrnu životaschopnosť tém a výskum ich jazyka zároveň poskytuje priestor pre pochopenie procesov kultúrnej komunikácie.